หินอ่อนไทย

นักธรณีวิทยาให้คำจำกัดความว่า หินอ่อนเกิดจากหินปูนที่ถูกแรงกระทำจากความร้อนและความกด-อัดภายใต้พื้นพิภพ ทำให้เกิดมีการตกผลึกกลายเป็นหินอ่อนที่มีเนื้อแน่นละเอียดและแกร่งขึ้น เมื่อนำมาตัด-ขัดผิวหน้า จะมีความมันวาว หินปูนชุดที่ให้กำเนิดหินอ่อนมีกระจัดกระจายอยู่เกือบทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพบอยู่เฉพาะบริเวณขอบ ๆ ของที่ราบสูงโคราชเท่านั้น แหล่งหินอ่อนในประเทศไทยจะเกิดจากหินปูนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคเปอร์เมียนจนถึงยุคดิโอนเนียน พบทั้งเป็นภูเขาและอยู่ใต้ดิน มีสีตั้งแต่ สีขาว สีขาวลาย สีเทา สีเขียวปัจจุบันแหล่งหินอ่อนที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทำเหมืองพบอยู่ที่

Visitors: 9,208,033